...

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alles wat Bart Sanders Maatpakken, gevestigd aan de Stuartweg 9, 4131 NH te Vianen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55613640, voor een Opdrachtgever doet, al dan niet op verzoek van of in opdracht van de Opdrachtgever, ook als Bart Sanders Maatpakken voor de uitvoering van het verzoek/de opdracht een derde partij inschakelt.
 2. Eventuele voorwaarden, hoe deze ook worden genoemd, van de Opdrachtgever zijn nooit van toepassing.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt de Opdrachtgever aangeduid met de term ‘de Consument’.Voor het overige wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsook een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. ‘Schriftelijk’: brief, e-mail, fax of andere gelijkvormige communicatie.
 5. ‘Overmacht’: wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan én alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaropBart Sanders Maatpakken geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bart Sanders Maatpakken zijn verplichtingen niet kan nakomen. Bart Sanders Maatpakken mag zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de opdracht verhindert, intreedt nadat Bart Sanders Maatpakken zijn verplichting(en) had moeten nakomen.
 6. ‘Directe schade’: uitsluitend (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bart Sanders Maatpakken aan de opdracht te laten beantwoorden, voor zoveel deze redelijkerwijs aan Bart Sanders Maatpakken toegerekend kunnen worden en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, als Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld.
 7. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Beide partijen overleggen op dat moment om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wordt/worden de betreffende bepaling(en) ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden uitgelegd.
 9. Mocht zich tussen partijen een situatie voordoen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Ook al verlangt Bart Sanders Maatpakken niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Bart Sanders Maatpakken in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 11. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bart Sanders Maatpakken zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Bart Sanders Maatpakken kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Bart Sanders Maatpakken is niet aan een opdracht gebonden, als deze afwijkt van hetgeen Bart Sanders Maatpakken heeft aangeboden, tenzij Bart Sanders Maatpakken anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering & wijziging opdracht; prijsverhoging

 1. Is voor de de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Bart Sanders Maatpakken dus schriftelijk in gebreke te stellen en Bart Sanders Maatpakken daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht.
 2. Bart Sanders Maatpakken zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en opdrachtig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Bart Sanders Maatpakken heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bart Sanders Maatpakken mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Als de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Bart Sanders Maatpakken de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Bart Sanders Maatpakken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Bart Sanders Maatpakken worden verstrekt dan wel dat Bart Sanders Maatpakken tijdig de gelegenheid krijgt om de benodigde gegevens te verzamelen. Als de informatie zoals hiervoor bedoeld niet tijdig bij Bart Sanders Maatpakken is, dan mag Bart Sanders Maatpakken de uitvoering van de opdracht opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen.

De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat Bart Sanders Maatpakken de beschikking heeft over de de benodigde gegevens.
Bart Sanders Maatpakken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bart Sanders Maatpakken is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens c.q. doordat Bart Sanders Maatpakken niet de gelegenheid heeft gekregen de benodigde gegevens te verzamelen.

6. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht overgaan. Eventuele wijzigingen in de opdracht kunnen ook gevolgen hebben voor het overeengekomen bedrag dan wel de overeengekomen levertermijn. Bart Sanders Maatpakken zal zoveel als mogelijk vooraf aangeven wat de gevolgen zijn; Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, waaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Als de opdracht wordt gewijzigd, dan heeft Bart Sanders Maatpakken het recht om daaraan pas te beginnen nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie van Bart Sanders Maatpakken op en is voor Opdrachtgever geen grond om de opdracht te annuleren.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bart Sanders Maatpakken een verzoek tot wijziging van de opdracht om weigeren.

9. Als Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bart Sanders Maatpakken daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Ook al is een vaste prijs overeengekomen, heeft Bart Sanders Maatpakken niettemin altijd het recht tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever dan het recht heeft om de opdracht om die reden te annuleren. Voorwaarde is wel dat de verhoging van de prijs het gevolg is van een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij geven van de opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11. Als de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de opdracht, meer bedraagt dan 10% (tien procent) en plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de opdracht, dan heeft uitsluitend een Consument het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, tenzij Bart Sanders Maatpakken:

 1. Als de oorzaak van de annulering bij Opdrachtgever ligt, dan heeft Bart Sanders Maatpakken het recht op vergoeding van de schade, waaronder de kosten die direct en indirect ontstaan door de annulering.
 2. Als Opdrachtgever zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt annulering, dan mag Bart Sanders Maatpakken de opdracht onmiddellijk en met directe ingang annuleren zonder dat hij kan worden verplicht tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever daarentegen, is op grond van wanprestatie, wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – tenzij het beslag binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan kan en mag Bart Sanders Maatpakken de opdracht onmiddellijk en met directe ingang annuleren. Bart Sanders Maatpakken heeft in dat geval geen enkele verplichting tot het betalen van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bart Sanders Maatpakken op Opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar.
 4. Annuleert Opdrachtgever een geplaatste order, dan worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de reeds bestelde of gereedgemaakte zaken alsook de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, geheel aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Bart Sanders Maatpakken hoeft geen enkele verplichting jegens Opdrachtgever na te komen als Bart Sanders Maatpakken daartoe wordt gehinderd als gevolg van overmacht.
 2. Bart Sanders Maatpakken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Ingeval deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan heeft elke partij het recht de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Bart Sanders Maatpakken mag het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte factureren.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Bij opdracht dient 50% (vijftig procent) te worden betaald; de overige 50% dient bij aflevering te worden betaald.
 2. Betaling kan ter plaatse contant dan wel per overschrijving via smartphone.
 3. In het uitzonderlijke geval dat betaling achteraf is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 4. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Bart Sanders Maatpakken mag de door Opdrachtgever gedane betalingen in de door Bart Sanders Maatpakken gewenste volgorde verwerken, bijvoorbeeld eerst in mindering van de kosten, dan in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bart Sanders Maatpakken mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bart Sanders Maatpakken mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, ingeval daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Opdrachtgever heeft nooit het recht tot verrekening van het door hem aan Bart Sanders Maatpakken verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) heeft evenmin het recht om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Ingeval Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is bij een dergelijke situatie tussen professionele partijen. Maakt Bart Sanders Maatpakken echter hogere incassokosten die redelijkerwijs nodig waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, evenals de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.Is Opdrachtgever een Consument, dan is deze voor de buiten- gerechtelijke incassokosten de in de wet gestelde bedragen verschuldigd.

Artikel 7 Garanties, onderzoek &reclames, verjaringstermijn

 1. De door Bart Sanders Maatpakken te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Ook vervalt iedere vorm van garantie als Opdrachtgever of anderen het geleverde op welke wijze dan ook hebben gewijzigd dan wel hebben willen wijzigen. Garantie wordt evenmin gegeven als het gebrek is

ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Bart Sanders

Maatpakken geen invloed kan uitoefenen.
3. Opdrachtgever dient het geleverde direct bij levering te (doen)

onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk aan Bart Sanders Maatpakken te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, na ontdekking daarvan, aan Bart Sanders Maatpakken te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bart Sanders Maatpakken in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Bart Sanders Maatpakken de gelegenheid te geven een klacht te (doen) onderzoeken.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel geldt voor Consumenten een meldingstermijn van 2 (twee) maanden na ontdekking van het gebrek.

5. De betalings- en afnameverplichting van Opdrachtgever wordt door een tijdig gemeld gebrek niet opgeschort.

6. Als een gebrek later wordt gemeld dan de hiervoor genoemde periode(s), dan heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging, opschorting, ontbinding, prijsvermindering, schade-vergoeding en/of een beroep op dwaling of onrechtmatige daad.

7. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en Opdrachtgever heeft tijdig gereclameerd, dan zal Bart Sanders Maatpakken het gebrek binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan verhelpen dan wel, ter keuze van Bart Sanders Maatpakken, de zaak vervangen of een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging moet de te vervangen zaak aan Bart Sanders Maatpakken worden geretourneerd, tenzij Bart Sanders Maatpakken anders aangeeft.

8. Onder ́gebrek ́ wordt uitsluitend verstaan dat het door Bart Sanders Maatpakken geleverde niet voldoet aan hetgeen is afgesproken en wat opbjectief kan worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het gekozen materiaal, de kleur van het materiaal of een niet goede afwerking.

9. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor bij Bart Sanders Maatpakken ontstane kosten, waaronder de onderzoekskosten, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bart Sanders Maatpakken en de door Bart Sanders Maatpakken bij de uitvoering van een opdracht betrokken derden, 1 (één) jaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Ingeval Bart Sanders Maatpakken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Bart Sanders Maatpakken is niet aansprakelijk voor schade, van welke

aard ook, ontstaan doordat Bart Sanders Maatpakken is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Als Bart Sanders Maatpakken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bart Sanders Maatpakken beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.

4. Bart Sanders Maatpakken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bart Sanders Maatpakken.

6. Voor leveringen van derden, gelden de leveringsvoorwaarden van derden. Bart Sanders Maatpakken is slechts tussenpersoon en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste leveringen. Wel zal Bart Sanders Maatpakken zich redelijkerwijs zoveel mogelijk inspannen om problemen ontstaan door onjuiste leveringen van derden, passend op te lossen.

7. Bart Sanders Maatpakken is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die derden lijden als gevolg van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Bart Sanders Maatpakken daarvoor.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bart Sanders Maatpakken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.